Skip to content

Christmas նորից

December 25, 2010

Օրինակ ինչի մարդուն չտալ հնարավորություն երկու անգամ Սուրբ Ծնունդը նշի: Օրինակ ես էդ հնարավորությունից օգտվում եմ 🙂 Ու ընտիր ա: Բարի գիշեր իմ Հայաստան, ես գնացի մի հատիկ նվեր բացեմ մինչև քնելս 🙂

update: celebrating my new gucci purse! aha!

Merry Christmas y’all!

Advertisements

From → Ուրիշ

One Comment
  1. Lilit permalink

    Բարիի~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: